Usluge
Misija i vizija Naš tim Projekti Ovlaštenja
Krajobrazna arhitektura Stručni poslovi zaštite okoliša Bioraznolikost - georaznolikost - krajobrazna raznolikost Održivo gospodarenje otpadom i sanacija okoliša Prilagodba klimatskim promjenama Zeleni certifikati i edukacija

Održivo gospodarenje otpadom

Održivo gospodarenje otpadom utvrđuje mjere za sprječavanje ili smanjenje štetnog djelovanja otpada na ljudsko zdravlje i okoliš, što uključuje izradu:

Planova gospodarenja otpadom koji određuju i usmjeravaju gospodarenje otpadom te određuju mjere za unaprjeđivanje postupaka pripreme za ponovnu uporabu, recikliranje i drugih postupaka oporabe i zbrinjavanja otpada (sukladno Zakonu o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13)).

Elaborata gospodarenja otpadom kao sastavnog dijela dozvole za gospodarenje otpadom, čime se propisuju mjere, ograničenja i obveza praćenja emisija u okoliš.

Studije revitalizacije istražuju potencijal brownfield područja urbane aglomeracije i podrazumijevaju sljedeće projektne cjeline:

  • Detaljna inventarizacija brownfield lokacija na području Urbane aglomeracije što uključuje analizu prostornog obuhvata i dosadašnje namjene, te karakteristike pojedinih objekata koji se na njima nalaze
  • Analiza i pregled rezultata dobivenih istraživanjem napuštenih vojnih i industrijskih/gospodarskih područja gdje se provodi detaljna analiza lokacija koja uključuje analizu vlasništva, stupnja ugroza ukoliko postoji, te udaljenost od osjetljivih skupina stanovništva
  • Analiza i pregled rezultata dobivenih istraživanjem napuštenih stambenih i prometnih područja

 

Krajobrazni elaborati - sanacija i rekultivacija

Svrha izrade projekta biološke sanacije i rekultivacije je oblikovanje i krajobrazno uređenje degradiranih prostora (odlagališta otpada, eksploatacijska polja, vjetroelektrane, infrastrukturni koridori i sl.).

Osnovni principi i ciljevi sanacije:

  • Vraćanje doprirodne strukture - vizualno, geomorfološko i biološko uklapanje degradiranih područja u okolni prostor
  • Oblikovanje prostornih sadržaja u skladu s prirodnim i kulturnim strukturama prostora
  • Prilagođavanje novonastalih struktura okolnom krajobrazu,
  • Smanjenje prostorno – ekoloških konflikata
  • Osiguranje što veće raščlanjenosti vegetacijskog sklopa radi vizualnog doživljaja i veće ekološke raznolikosti,
  • Smanjenje i zaštita površina podložnih eroziji,
  • Osiguranje gospodarske prihvatljivosti.

 

 

Projekti